Om

Bestyrelsen


Kurt Poulsen (fmd.)

Nyhedsbreve,  medlemskort, arrangementer, Kulturel Samråd.


Mads Callesen (næstfmd)

Redaktør af medlemsblad


Preben Kjærulff (kasserer)

Regnskab, medlemskartotek,  velkomstbreve, hjemmeside


Hanne Sønder (sekretær)

Tilrettelæggse af bestyrelsesmøder, mailboks, arkiv, kunstindkøb


Torben Andersen

Kunstindkøb


Peter Carstens

Redaktion af medlemsblad, arrangementer


Ulla Kjærulff

Kunstindkøb, kontaktperson til Skive Teaterkreds og Cinema 4


Marianne Friis (1. suppleant)

Kunstindkøb


Jens Utoft (suppleant)
Desuden er følgende engagerede i foreningens aktiviteter: 


Rejsegruppen: Kirsten Rathjen, Else Marie Aagaard, Karl Johan Hald, Mette Dyrberg og Kurt Poulsen


Medlemsbladudvalget: Margit Gade, Lotte Norup, Mette Dyrberg, Mads Callesen og Kurt Poulsen

Skive Kunstforenings vedtægter


Se foreningens vedtægter her

Kulturel Samråd i Skive

Kunstforeningen er medlem af Kulturel Samråd i Skive - en sammenslutning af kulturelle aktører i Skive Kommune. Få mere at vide om rådet - klik på billedet.

SkivePortalen

Hvad sker der i Skive-området? - find ud af det via SkivePortalen - klik på billedet.

Vedtægtsændringsforslag - generalforsamlingen

8. marts 2023


Eksisterende vedtægter§ 2 Formål
Foreningens formål er:
- at gennemføre aktiviteter til glæde, inspiration og eftertanke for alle med interesse for kunst.
- at fungere som base for netværk af medlemmer med særlige interesser inden for billedkunst, skulptur, fotografi, bygningskunst og lignende.
- at samarbejde med Skive Museums kunstafdeling
- at anskaffe kunstværker og publikationer om. kunst til bortlodning blandt medlemmerne på den ordinære generalforsamling.

Foreningens aktiviteter kan efter konkrete behov og muligheder gennemføres i samarbejde med eksterne parter.
Foreningen kan støtte indkøb af værker til Skive Museums kunstsamling foranlediget af ansøgninger fra museet stilet til foreningens bestyrelse.§ 3 Medlemmer
Som medlem af Skive Kunstforening optages enhver, der har lyst til at støtte foreningens formål.
Stk. 2: Medlemskab kan tegnes af enkeltpersoner og husstande. Ved husstand forstås 2 voksne personer bosat på samme adresse.
Stk. 3: Medlemskabet er gyldigt, når det årlige kontingent er betalt.§ 4 Generalforsamlinger
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed og er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden den 1. april. Indkaldelse til foreningens ordinære generalforsamling foretages af bestyrelsen og skal ske med mindst 14 dages varsel i Skive Folkeblad.


§ 4, stk. 1b og dets indhold [omhandleden force majeure]


§ 4
stk. 2 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:

7. Behandling af indkomne forslag§ 4
stk. 3 Forslag, som foreningens medlemmer ønsker behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde inden 8 dage før generalforsamlingen.
§ 4
Stk. 4: Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder anledning til det, eller når mindst 10 % af foreningens medlemmer skriftligt, og med angivelse af hvilket emne der ønskes behandlet, fremsender begæring herom til bestyrelsen. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen finde sted senest 28 dage efter bestyrelsen har modtaget begæringen og indkaldes med mindst 14 dages varsel.§ 4
stk. 5 På generalforsamlingerne træffes beslutninger ved simpel stemmeflerhed. Vedtægtsændringer kan dog kun ske i overensstemmelse med §9. Skriftlig afstemning skal finde sted, såfremt et medlem fremsætter begæring herom.Stk. 6: Alle med gyldigt medlemskab kan afgive personlig stemme. Et husstandsmedlemskab giver mulighed for afgivelse af 2 personlige stemmer, når mindst to fra husstanden er til stede. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Forslag til vedtægtsændringer§ 2 Formål
Foreningens formål er:
- at gennemføre aktiviteter til glæde, inspiration og eftertanke for alle med interesse for kunst.
- at fungere som base for netværk af medlemmer med særlige interesser inden for billedkunst, skulptur, fotografi, bygningskunst og lignende.
- at samarbejde med Skive Museums kunstafdeling.
- at anskaffe kunstværker og publikationer om kunst til bortlodning blandt medlemmerne på den ordinære generalforsamling.


Stk. 2 Foreningen kan støtte indkøb af værker til Skive Museums kunstsamling foranlediget af ansøgninger fra museet stilet til foreningens bestyrelse.
§ 3 Medlemmer
Som medlem af Skive Kunstforening optages enhver, der har lyst til at støtte foreningens formål.

Stk. 2: Medlemskab kan tegnes af enkeltpersoner og husstande. Ved husstand forstås 2 voksne navngivne personer bosat på samme adresse.

Stk. 3: Medlemskabet er gyldigt, når det årlige kontingent er betalt.


§ 4 Generalforsamlinger
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed og er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden den 1. april i Skive Kommune. Indkaldelse til foreningens ordinære generalforsamling foretages af bestyrelsen og skal ske med mindst 14 dages varsel i den lokale presse og på foreningens hjemmeside.
Dagsordenen samt eventuelle forslag til vedtægtsændringer skal være offentliggjort på foreningens hjemmeside senest 7 dage før generalforsamlingen.§4 stk. 1b kaldes § 4 stk. 2


§ 4
stk. 3 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:

7. Behandling af rettidigt indkomne forslag§ 4
stk. 4 Forslag, som foreningens medlemmer ønsker behandlet på generalforsamlingen, herunder forslag til eventuelle vedtægtsændringer, skal være bestyrelsen i hænde senest den 15. februar i året for generalforsamlingens afholdelse.
§4 stk. 4 flyttes til nyt § 4 stk. 7
§ 4
stk. 5 På generalforsamlingerne træffes beslutninger ved simpel stemmeflerhed. Vedtægtsændringer kan dog kun ske i overensstemmelse med §9. Skriftlig afstemning skal finde sted, såfremt et medlem fremsætter begæring herom. Spørgsmål, der ikke er optaget på dagsordenen, kan ikke sættes til afstemning.


Stk. 6: Alle med gyldigt medlemskab kan afgive personlig stemme. Et husstandsmedlemskab giver mulighed for afgivelse af 2 personlige stemmer, når de to navngivne medlemmer er til stede. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.